Oversett dokumenter eller skriv på et annet språk - Datamaskin (2023)

Du kan oversette dokumenter tilmange språkmed Google Dokumenter.

Oversett et dokument

 1. Åpne et dokument på datamaskinen dingoogle Dokumenter.
 2. Klikk på i toppmenyenVerktøy Oversett dokumenter eller skriv på et annet språk - Datamaskin (1) Oversett dokument.
 3. Skriv inn et navn for det oversatte dokumentet og velg et språk.
 4. KlikkOversette.
 5. En oversatt kopi av dokumentet ditt åpnes i et nytt vindu. Du kan også se denne kopien i dinGoogle Disk.

Tips: Hvis "Oversett dokument" ikke er synlig, er du sannsynligvis i Microsoft Office-redigering. For å oversette, konverter filen til Google Dokumenter.Lær om Microsoft Office-redigeringoghvordan konvertere Microsoft Office-filer.

Endre skrivespråket ditt

 1. Åpne et dokument på datamaskinen dingoogle Dokumenter, en presentasjon iGoogle Slides, eller et ark iGoogle Sheets.
  • I Google Docs eller Google Slides, gå til toppmenyen og klikkFil Oversett dokumenter eller skriv på et annet språk - Datamaskin (2) Språk Oversett dokumenter eller skriv på et annet språk - Datamaskin (3)språket du trenger.
  • I Google Sheets går du til toppmenyen og klikkerFil Oversett dokumenter eller skriv på et annet språk - Datamaskin (4) Regnearkinnstillinger, og velg deretter språket du trenger.
 2. Når du velger et ikke-latinsk språk, vil "Inndataverktøy-menyen" vises på verktøylinjen. For å skrive inn ikke-latinske tegn som hindi eller kinesisk, klikk på nedoverpilenOversett dokumenter eller skriv på et annet språk - Datamaskin (5)ved siden av «Inndataverktøy-menyen».Merk:Du kan også åpne "Inndataverktøy-menyen" ved å trykkeCtrl + Alt + Shift + k(PC) eller⌘ + Option + Shift + k(Mac) på tastaturet.
  • Fonetisk inndata:Skriv inn den fonetiske stavemåten til et ord med latinske tegn, og klikk deretter på det beste samsvaret fra alternativene på skjermen.
  • Tastaturinngang:For å skrive bokstaver og symboler, klikk på tastene på et virtuelt tastatur eller skriv inn samsvarende taster med ditt fysiske tastatur.
  • I håndskriftinngang:Tegn tegn i et panel nederst til høyre på skjermen, og klikk deretter på den beste matchen fra alternativene på skjermen.

Tips:I Workspace fungerer håndskriftinndata bare når "tilgang til tilleggstjenester uten individuell kontroll" erpå i administrasjonskonsollen.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse neste trinnene:

Oversett dokumenter eller skriv på et annet språk - Datamaskin (6)

Besøk læringssenteret

Bruker du Google-produkter, som Google Dokumenter, på jobb eller skole? Prøv kraftige tips, veiledninger og maler. Lær å jobbe med Office-filer uten å installere Office, lag dynamiske prosjektplaner og teamkalendere, organiser innboksen din automatisk og mer.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 27/11/2023

Views: 5265

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.