Endre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (2023)

Du kan endre språket du foretrekker i Chrome. Chrome kan også oversette sider for deg.

Oversett nettsider i Chrome

Når du kommer over en side skrevet på et språk du ikke forstår, kan du bruke Chrome til å oversette siden.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Gå til en nettside skrevet på et annet språk.
 3. Klikk på Oversett til høyre i adressefeltetEndre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (1).
 4. Klikk på ønsket språk.
 5. Chrome vil oversette den gjeldende nettsiden din.

Jobber ikke?Prøv å oppdatere nettsiden. Hvis det fortsatt ikke fungerer, høyreklikk hvor som helst på siden. Klikk deretterOversett til [Språk].

Oversett valgt tekst

Du kan oversette en del av en side for å hjelpe deg å forstå detaljene lettere.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Gå til en nettside skrevet på et annet språk.
 3. Uthev en del av teksten.
 4. Høyreklikk på den uthevede teksten.
 5. KlikkOversett utvalget til [Språk].

Tips:Hvis du vil endre språket du vil oversette til, klikker du på MerEndre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (2) Endre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (3) Velg et annet språkEndre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (4)Pil nedEndre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (5).

Endre standardinnstillingene for sideoversettelse

Som standard tilbyr Chrome å oversette sider skrevet på et språk du ikke forstår.

Viktig:For å slå oversettelsesforslag på eller av,lær hvordan du administrerer språk på Chromebooken din.

Slå oversettelse på eller av

Du kan kontrollere om Chrome vil tilby å oversette nettsider.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Klikk på Mer øverst til høyreEndre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (6) Endre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (7) Innstillinger.
 3. Klikk på til venstreSpråk.
 4. Under «Google Oversetter» slår duBruk Google Oversetterpå eller av.

Endre standardspråket ditt

Du kan velge språket Chrome oversetter siden til.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Klikk på Mer øverst til høyreEndre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (8) Endre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (9) Innstillinger.
 3. Klikk på til venstreSpråk.
 4. Klikk på under «Google Translate».Oversett til dette språket.
 5. Velg språket du ønsker fra språklisten.

Legg til alle språkene du kan

Hvis siden er på mer enn ett språk, viser den ditt foretrukne språk først.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Klikk på Mer øverst til høyreEndre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (10) Endre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (11) Innstillinger.
 3. Klikk på til venstreSpråk.
 4. Klikk på under «Foretrukket språk».Legg til språk.
 5. Velg språkene du vil legge til.
 6. KlikkLegg til.
 7. Hvis du vil:
  • Omorganiser språk:Klikk på Mer ved siden av språket du vil flytteEndre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (12)Endre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (13) Flytt ned.
  • Fjern et språk:Klikk på Mer ved siden av språket du vil fjerneEndre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (14)Endre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (15) Fjerne.

Administrer liste over alltid oversatte språk

Du kan kontrollere hvilket språk Chrome automatisk oversetter.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Klikk på Mer øverst til høyreEndre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (16) Endre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (17) Innstillinger.
 3. Klikk på til venstreSpråk.
 4. Klikk på under «Google Translate».Oversett disse språkene automatisk.
 5. KlikkLegg til språk.
 6. Velg språkene du vil legge til.
 7. KlikkLegg til.
 8. For å fjerne et språk, klikk på Fjern ved siden av språket du vil fjerneEndre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (18).

Administrer listen over aldri oversatte språk

Hvis siden er på mer enn ett språk, viser den ditt foretrukne språk først.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Klikk på Mer øverst til høyreEndre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (19) Endre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (20) Innstillinger.
 3. Klikk på til venstreSpråk.
 4. Klikk på under «Google Translate».Ikke tilby å oversette disse språkene.
 5. KlikkLegg til språk.
 6. Velg språkene du vil legge til.
 7. KlikkLegg til.
 8. For å fjerne et språk, klikk på Fjern ved siden av språket du vil fjerneEndre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (21).

Endre språket til Chrome-nettleseren din

På Windows kan du stille inn Chrome til å vise alle innstillinger og menyer på språket du ønsker. Dette alternativet er bare tilgjengelig på Windows-datamaskiner.

Viktig:For å legge til eller fjerne språk for nettinnhold på Chromebooken,lære hvordan du administrerer språk.

På Mac eller Linux?Chrome vises automatisk på standard systemspråk for datamaskinen din.

 1. Åpne Chrome på Windows-datamaskinen.
 2. Klikk på Mer øverst til høyreEndre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (22) Endre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (23) Innstillinger.
 3. Klikk på til venstreSpråk.
 4. Klikk på Mer under «Foretrukket språk» ved siden av språket du vil brukeEndre Chrome-språk og oversett nettsider - Datamaskin (24).
  • Hvis språket ikke er oppført, legg det til ved å klikkeLegg til språk.
 5. KlikkVis Google Chrome på dette språket.
  • Dette alternativet er bare tilgjengelig på Windows-datamaskiner.
 6. Start Chrome på nytt for å bruke endringene.

Skriv på et språk som ikke støttes

Hvis du trenger å skrive med et språk som datamaskinen din ikke støtter, brukGoogle InndataverktøyChrome-utvidelse.

Hvis du bruker Windows, må du kanskjekonfigurere språkinnstillingene for Windowså legge til østasiatiske språk eller andre språk som bruker komplekse skript.

Relaterte ressurser

Var dette til hjelp?

Hvordan kan vi forbedre det?

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 20/11/2023

Views: 5239

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.